Patryk Białas

Czyste powietrze i środowisko to lepsza jakość życia mieszkańców. Właśnie dlatego najwięcej czasu i pracy poświęcam na inicjatywy ekologiczne, jak np. „STOP SMOG w GZM”, który celował w jakość powietrza w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czy oczyszczacze powietrza w szkołach.

Termomodernizacja to także oszczędność dla naszych mieszkańców, dlatego wspierałem wymianę pieców węglowych i podłączanie budynków wielorodzinnych do sieci. Wnioskowałem o budowę instalacji fotowoltaicznych, dotacje na audyty energetyczne i termomodernizację budynków. Inicjowałem także liczne kampanie społeczne na temat energetyki.

Na prośbę mieszkańców starałem się o ograniczenie hałasu z imprez w Parku Śląskim, oraz aktualizację pomiarów hałasu.

Z mojej inicjatywy odbyły się kampanie „Ratujmy gołębie”, „Kompostuję, nie marnuję”, montaż budek lęgowych dla ptaków, kontrola spalania odpadów, wymiana pojemników na odpady, zbiórka deszczówki czy inicjatywy rewitalizacyjne przy brzegach rzeki Rawy.

Jestem ogromnym zwolennikiem zieleni miejskiej, dlatego zainicjowałem m.in. projekty ogrodów społecznych, programy zazieleniania przystanków, konkursy na „Zieloną Szkołę” czy działania na rzecz ograniczenia używania plastiku.

Aby w mieście żyło nam się wygodniej i zdrowiej, widzę konieczność kompleksowych działań w kwestiach ekologicznych, energii i klimatu. 

Jestem przekonany, że razem możemy uczynić Katowice jeszcze lepszym miejscem do życia, pracy i wypoczynku, dlatego już dziś proszę o Państwa poparcie w najbliższych wyborach do Rady Miasta.

Oto kilka moich priorytetów na lata 2024-2029:

Osiedle Tysiąclecia

Budowa parkingu wielopoziomowego

Znalezienie miejsc postojowych jest bardzo trudne, zwłaszcza podczas imprez na Stadionie Śląskim i w Parku Śląskim. Parking wielopoziomowy ułatwi nie tylko obsługę dużych wydarzeń, ale przede wszystkim codzienne życie.

Filia Miejskiego Domu Kultury

Potrzebujemy miejsc, w których bez względu na wiek możemy się spotykać, rozwijać i cieszyć kulturą. Filia Miejskiego Domu Kultury będzie sercem społeczności: miejscem przyjaznym dla dzieci, dorosłych i seniorów, z bogatą ofertą kulturalną i rozrywkową.

Załęże

Inwestycje w sport, komunikację i czyste powietrze

Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej w miejscu “Baildona” to szansa na dostępną infrastrukturę sportową dla mieszkańców. 

Ulica Nowogliwicka rozładuje zakorkowaną ul. Gliwicką, ale także otworzy tereny idealne dla budowy nowych mieszkań i biznesu.

Podłączenie do sieci ciepłowniczej oraz modernizacja kamienic w Załężu to jednocześnie poprawa jakości życia mieszkańców, a także powietrza w tym rejonie.

Witosa

Rewitalizacja przyrody i przestrzeni publicznej

Staw Kozubek zasługuje na powrót do dawnej świetności jako oazy rekreacji. 

Poprzez rewitalizację wody, zarybienie czy budowę przystani kajakowo-rowerowej pragnę sprawić aby staw Kozubek stał się atrakcyjnym miejscem wypoczynku i rekreacji. Podobnie jak park miejski na Witosa.

Stara Ligota

Infrastruktura i zrównoważony rozwój

Ulice i chodniki na Załęskiej Hałdzie pilnie wymagają remontów, o które będę zabiegał w najbliższej kadencji. 

Podłączenie domów jednorodzinnych do sieci ciepłowniczej oraz modernizacja kamienic to jednocześnie poprawa jakości życia, a także powietrza w tym rejonie.

Koncepcja rewitalizacji terenów po KWK Wujek 2030 to nasza odpowiedź na wyzwania związane z dziedzictwem górniczym. 

Z kolei Bulwary Kłodnicy oraz Ogród Społeczny na Brynowie mają stworzyć przestrzeń rekreacyjną i społeczną dla lokalnej społeczności.

Zapraszam do współpracy i poparcia
Mieszkańcy Katowic, pragnę być Waszym głosem w Radzie Miasta Katowice.
Będę pracował nieustannie aby zrealizować plany i uczynić nasze miasto jeszcze lepszym miejscem do życia. 

Liczę na Wasze zaufanie, poparcie i współpracę. 
Razem możemy tworzyć przyszłość Katowic, która będzie lepsza dla nas wszystkich.

Sprawozdanie z działalności radnego Patryka Białasa, ekologa

Angażowałem się aktywnie w działania na rzecz środowiska i poprawy jakości życia mieszkańców Katowic. Moje interwencje obejmowały szeroki zakres ekologicznych inicjatyw, skupiając się między innymi na poprawie jakości powietrza. W 2019 roku zgłosiłem interpelację dotyczącą regulaminu realizacji projektu „STOP SMOG w GZM”, mającego na celu poprawę jakości powietrza w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W kontekście walki ze smogiem, zabiegałem o zastosowanie oczyszczaczy powietrza w placówkach oświatowych oraz organizację akcji informacyjnych o wymianie pieców węglowych. W 2021 roku wnioskowałem o środki na podłączenie budynków wielorodzinnych do sieci oraz wymianę źródeł ciepła, co miało przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej.

Skupiłem także uwagę na problemie hałasu, domagając się aktualizacji planu pomiarów emisji hałasu i ograniczenia hałasu podczas imprez masowych w Parku Śląskim.

W obszarze ochrony przyrody, wspierałem finansowo m.in. budowę budek lęgowych dla ptaków oraz kampanie edukacyjne, takie jak „Ratujmy gołębie”. W zakresie gospodarki odpadami, zgłaszałem propozycje dotyczące wymiany pojemników na odpady, kontroli spalania odpadów oraz programów edukacyjnych, takich jak „Kompostuję, nie marnuję”.

W dziedzinie energii, angażowałem się w konkursy, kampanie społeczne, a także wnioskowałem o budowę instalacji fotowoltaicznych, dotacje na audyty energetyczne i termomodernizację budynków.

Woda to kolejny obszar, w którym proponowałem działania, takie jak zbiórka deszczówki czy inicjatywy rewitalizacyjne przy brzegach rzeki Rawy.

Nie zapominałem także o zieleni miejskiej, wspierając projekty ogrodów społecznych, programy zazieleniania przystanków czy konkursy na „Zieloną Szkołę”. Ponadto, podejmowałem kroki mające na celu ograniczenie używania plastiku, starając się wprowadzić zakaz plastikowych opakowań w placówkach miejskich.

Moje działania odzwierciedlają moje zaangażowanie w kwestie ekologiczne, energię i klimat, co świadczy o potrzebie podejmowania kompleksowych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta Katowice.

Wykaz interpelacji i wniosków

Poprawa jakości powietrza

Interpelacja RI-VIII/003576 z dnia 22.12.2022r., w sprawie regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach realizacji projektu „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” w Katowicach.

Interpelacja RI-VIII/000148 z dnia 04.02.2019r., w sprawie oczyszczaczy powietrza do placówek szkolnych i oświatowych w Katowicach.

Data: 2019-07-26 w sprawie efektów pracy Rady ds. poprawy jakości powietrza w Katowicach

Interpelacja RI-VIII/003990 z dnia 17.08.2023 r. w sprawie udzielenia finansowania na przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat wymiany pieców węglowych na terenie miasta Katowice.

Wniosek RI-VIII/002515 z 29 czerwca 2021 r. miał na celu zabezpieczenie środków na podłączenie do sieci i wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych, co przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej.


Data: 2019-10-24 w sprawie Edukacyjnej Sieci Antysmogowej

Hałas

Interpelacja RI-VIII/002073 z dnia 03.12.2020r., w sprawie aktualizacji planu pomiarów emisji hałasu do środowiska

Interpelacja RI-VIII/001072 z dnia 23.08.2019r., w sprawie ograniczenia hałasu podczas plenerowych imprez masowych w Parku Śląskim.

Przyroda

Wniosek RI-VIII/002572 z dnia 30.06.2021r., do budżetu miasta Katowice na 2022 rok w sprawie zabezpieczenia środków budżetowych w wysokości 30tyś. zł na budki lęgowe dla ptaków –jerzyków.

Interpelacja RI-VIII/001934 z dnia 21.08.2020r., w sprawie ekologicznej kampanii edukacyjnej „Ratujmy gołębie” w Katowicach.

Energia

Interpelacja RI-VIII/003606 z dnia 20.01.2023r., w sprawie konkursu „Transformacja energetyczna katowickich szkół ponadpodstawowych”

Interpelacja RI-VIII/003497 z dnia 18.10.2022r., w sprawie kampanii społecznej „Katowice oszczędzają energię”

Wniosek RI-VIII/003861 z dnia 30.06.2023r., do Budżetu Miasta Katowice na rok 2024 w sprawie budowy 5 instalacji fotowoltaicznych w Katowicach

Wniosek RI-VIII/003281 z dnia 30.06.2022r., do budżetu miasta Katowice na rok 2023 w sprawie zabezpieczenia środków budżetowych na dotacje celowe na opracowanie audytów energetycznych przed wykonaniem inwestycji termomodernizacyjnej w budynku mieszkalnym w Katowicach.

Interpelacja RI-VIII/003189 z dnia 21.06.2022r., w sprawie obliczenia efektu ekologicznego termomodernizacji 44 budynków użyteczności publicznej w Katowicach.

Interpelacja RI-VIII/003400 z dnia 08.08.2022r., w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i komfortu cieplnego w katowickich placówkach oświatowych w sezonie grzewczym 2022/23.

Odpady

Wymiana pojemników, kontrola spalania odpadów, małe elektroodpady

Interpelacja RI-VIII/001004 z dnia 25.07.2019r., w sprawie miejskich punktów zbiórki drobnych elektroodpadów w Katowicach

Interpelacja RI-VIII/001315 z dnia 21.11.2019r., w sprawie segregacji odpadów biodegradowalnych na cmentarzach na terenie Katowic.

Wniosek RI-VIII/002573 z dnia 30.06.2021r., do budżetu miasta Katowice na 2022 rok w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 10 tyś złotych na uruchomienie programu „Kompostuję, nie marnuję” w Katowicach

Woda

Wniosek RI-VIII/002574 z dnia 30.06.2021r., do budżetu miasta Katowice na 2022 rok w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 15 tyś złotych na kontynuację programu „Łapiemy deszczówkę” i montaż dodatkowych zbiorników do gromadzenia wody opadowej w Katowicach.

Interpelacja RI-VIII/001005 z dnia 25.07.2019r., w sprawie realizacji programu odzyskiwania wody deszczowej w Katowicach.

Interpelacja RI-VIII/000559 z dnia 13.05.2019r., w sprawie inwentaryzacji źródeł zanieczyszczenia rzeki Rawy w Katowicach.

Interpelacja RI-VIII/000993 z dnia 22.07.2019r., w sprawie uporządkowania brzegów Rawy na wysokości osiedla Tysiąclecia w Katowicach

Interpelacja RI-VIII/000479 z dnia 15.04.2019r., w sprawie rewitalizacji stawu kozubek przy ul. Obroki w Katowicach.

Wniosek RI-VIII/000731 z dnia 27.06.2019r., do Budżetu Miasta Katowice na rok 2020 w sprawie zabezpieczenia środków budżetowych w wysokości 500 tyś. zł na rewitalizację i zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu Kozubek na potrzeby parku miejskiego na osiedlu Witosa w Katowicach.

Wniosek RI-VIII-001758 z dnia 30.06.2020r., do budżetu Miasta Katowice na rok 2021 w sprawie zabezpieczenia środków budżetowych w wysokości 500 tyś. zł na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej stawów znajdujących się przy: ul. Jana Pawła II (nad brzegiem Rawy, os. Tysiąclecia), ul. Obroki (Kozubek, os. Witosa) i ul. Dobrego Urobku (Załęska Hałda).

Interpelacja RI-VIII/000660 z dnia 17.06.2019r., w sprawie planu działania na wypadek fali upałów i suszy.

Ogrody społeczne

Interpelacja RI-VIII/001101 z dnia 30.08.2019r., w sprawie ogrodu społecznego na osiedlu Witosa w Katowicach.

Interpelacja RI-VIII/003138 z dnia 23.05.2022r., w sprawie utworzenia 2 parków kieszonkowych w Katowicach.

Interpelacja RI-VIII/000471 z dnia 10.04.2019r., w sprawie budowy 2 ogrodów warzywnych w budynkach użyteczności publicznej w Katowicach

Wege

Interpelacja RI-VIII/000678 z dnia 17.06.2019r., w sprawie wprowadzenia „bezmięsnych poniedziałków” w miejskich szkołach i przedszkolach.

Zieleń

Interpelacja RI-VIII/001003 z dnia 25.07.2019r.,w sprawie utworzenia „Małych wysp zieleni” na dachach przystanków komunikacji zbiorowej w Katowicach.

Interpelacja RI-VIII/003401 z dnia 08.08.2022r., w sprawie programu „Zielone tory w Katowicach”.

Interpelacja RI-VIII/001051 z dnia 13.08.2019 r., w sprawie informacji o historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi w Katowicach.

Wniosek RI-VIII/002516 z dnia 29.06.2021r., do budżetu Miasta Katowice w sprawie kontynuacji projektu „Zielona Warszawska” w Katowicach.

Wniosek RI-VIII/001764 z dnia 30.06.2020r., do budżetu Miasta Katowice na rok 2021 w sprawie zabezpieczenia środków budżetowych na zazielenienie i uspokojenie ruchu na ul. Warszawskiej w Katowicach

Wniosek RI-VIII/003261 z dnia 30.06.2022r., do budżetu miasta Katowice na rok 2023 w sprawie konkursu „Zielona Szkoła”.

Interpelacja RI-VIII/000507 z dnia 25.04.2019r., w sprawie wykonania 2 łąk kwietnych w Katowicach.

Interpelacja RI-VIII/001886 z dnia 22.07.2020r., w sprawie w sprawie ekologicznej kampanii edukacyjnej „Wysoka trawa” w Katowicach

Interpelacja RI-VIII/001613 z dnia 23.04.2020r., w sprawie wstrzymania koszenia trawników z powodu suszy.

Interpelacja RI-VIII/000701 z dnia 21.06.2019r., w sprawie wprowadzenia zmiany zasad koszenia trawy w parkach i wzdłuż ulic w Katowicach.

Plastik

Wniosek RI-VIII/000818 z dnia 28.06.2019r. do budżetu Miasta Katowice na rok 2020 w sprawie zabezpieczenia środków budżetowych w wysokości 1 mln złotych na kampanię informacyjno – edukacyjną „Katowice bez plastiku”.

Interpelacja RI-VIII/000412 z dnia 27.03.2019r., w sprawie zakazu jednorazowego plastiku na imprezach publicznych.

Interpelacja RI-VIII/000150 z dnia 04.02.2019r., w sprawie ograniczenia stosowania plastikowych opakowań w placówkach miejskich w Katowicach.

Data: 2019-02-04 w sprawie strategii rozwoju elektromobilności w Katowicach

Interpelacja RI-VIII/001002 z dnia 25.07.2019r., w sprawie rezygnacji z pokazu fajerwerków i organizowania festiwalów pirotechnicznych w Katowicach.

Radny Miasta Katowice

W 2018 roku zostałem wybrany Radnym Rady Miasta Katowice. W wyborach uzyskałem 1 150 głosów.

Komisje w Radzie Miasta Katowice

– wiceprzewodniczący komisji infrastruktury i środowiska,
– członek komisji klimatu,
– członek komisji górniczej,
– członek komisji budżetu miasta.

Dyżur Radnego

W każdy poniedziałek w godzinach od 17:00 do 18:00 jestem dla Państwa dostępny.
Zapraszam do kontaktu:
📞 606 739 037
✉️ patryk.bialas@katowice.eu
📲Discord Patryk Bialas#6964

🙋🏻‍♂️ Bądźmy w kontakcie!